Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowy jest MEDIACAP SA, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa.

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści.

Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.

Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 13 RODO

Administrator danych

MEDIACAP SA, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa

Inspektor ochrony danych

Sylwia Czub-Kiełczewska – iod@emlab.pl

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych

 

 • Użytkownicy serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie wyrażonej zgody Administrator przetwarza także dane z zgromadzone za pośrednictwem plików cookies  oraz podobnych technologii w związku z marketingiem produktów i usług.
 • Klienci oraz kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 • Kandydaci do pracy – dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie wykraczającym poza wymagane przepisami, które kandydat przekaże dobrowolnie wraz z przesłaną aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO).
 • Osoby objęte monitoringiem wizyjnym – dane będą przetwarzanie w celu ochrony osób i mienia, na podstawie przepisów prawa pracy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • Użytkownicy Fanpage (facebook.com/AgencjaEMLAB/), użytkownicy kanału na YouTube (youtube.com/channel/UCPB7F2aM-Chjas5t7pW4vBQ), kanału na Vimeo (vimeo.com/174833958)- dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora  związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

Prawo do wycofania zgody

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

 • Użytkownika serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 • Klienta/kontrahenta w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.
 • Kandydata do pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji; w zakresie danych dodatkowych podanych na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie nie jest niezbędne, a niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
 • Osobę objętą monitoringiem wizyjnym – jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania w pomieszczeniach biurowych i magazynowych administratora.

Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Administrator może udostępniać dane:

 • Użytkowników – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu, oraz AdForm, Facebook, Google (szczegółowa informacja poniżej).
 • Klientów i kontrahentów – bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i kurierskim, spółkom z grupy kapitałowej MEDIACAP SA na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • Kandydatów do pracy – MEDIACAP SA na podstawie zawartej umowy powierzenia
 • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – zarządcy budynku, od którego wynajmowane są przestrzenie biurowe oraz magazynowe
 • Osób korzystających w Fanpage, kanału na YouTube, kanału na Vimeo – administratorom serwisów i ich partnerom na zasadach określonych w regulaminach usług tych serwisów.

Informacja o transferze danych do państw trzecich

Facebook INC

W związku z korzystaniem z serwisu Facebook, dane użytkownika będą transferowane poza obszar UE. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (dalej zbiorczo „Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności”) z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców,

klientów czy partnerów biznesowych w UE, a w przypadku gdy szwajcarski administrator danych wykorzystuje serwis Facebook do przetwarzania danych, również w Szwajcarii, (dalej „Partnerów”) w powiązaniu z produktami i usługami Facebooka w odrębnym regulaminie. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Facebook przestrzega zasad Tarczy Prywatności (określonych w każdym z porozumień) w następujących obszarach działalności (dalej zbiorczo „Usługi partnerów”):

 • Workplace Premium bardziej skuteczną współpracę i wymianę informacji w pracy. Partnerzy (pracodawcy lub organizacje – administratorzy danych) mogą przekazywać firmie Facebook dane osobowe swoich członków, przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Choć decyzja o tym, jakie dane przekazać należy do Partnerów i ich członków, zwykle zaliczają się do nich kontakty biznesowe, dane klientów i pracowników, materiały i komunikaty wygenerowane przez pracowników oraz inne dane, którymi administruje Partner. Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z Partnerem, za pośrednictwem którego założono konto na platformie Workplace oraz zapoznać się z zasadami zachowania poufności Workplace.
 • Opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe: Facebook oferuje opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe i za pośrednictwem takich usług może uzyskiwać dane osobowe od Partnerów spoza sieci (administratorów danych), przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Informacje te obejmują takie elementy jak dane kontaktowe i informacje o doświadczeniach lub interakcjach z Partnerami i ich produktami, usługami i reklamami. Więcej informacji na temat opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych Facebooka można znaleźć na stronach „Informacje o reklamach na Facebooku” oraz „Zasady dotyczące danych”. Facebook wykorzystuje dane osobowe przekazywane przez Partnerów do świadczenia usług Partnerów zgodnie z regulaminem danej usługi, a w razie jego braku, zgodnie z wytycznymi Partnerów. Facebook współpracuje z Partnerami na rzecz zapewnienia użytkownikom właściwych opcji wyboru zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

W ramach nadanych jej uprawnień oraz zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w ramach Tarczy Prywatności, firma Facebook będzie współpracować z Partnerami w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do ich własnych danych osobowych, które Facebook ma w posiadaniu w imieniu swoich Partnerów. Facebook podejmie też uzasadnione działania w celu umożliwienia osobom fizycznym, czy to bezpośrednio czy w powiązaniu z Partnerami, skorygowania, zmiany bądź usunięcia danych osobowych, w przypadku których wykazano niedokładność.

Facebook może przekazywać dane podmiotom w ramach grupy spółek Facebooka oraz osobom trzecim, w tym dostawcom usług i innym partnerom. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Facebook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez takie osoby trzecie niezgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, chyba że firma Facebook nie była odpowiedzialna za zdarzenie, które doprowadziło do rzekomej szkody.

Dane osobowe przekazywane firmie Facebook przez Partnerów  mogą podlegać obowiązkowi ujawnienia zgodnie z wnioskami instytucji prawnych oraz w ramach innych procedur sądowych i administracyjnych, np. wezwań, nakazów czy postanowień. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Jak reagujemy na wezwania i nakazy sądowe i zapobiegamy szkodom?”

Federalna Komisja Handlu USA ma uprawnienia do kontroli przestrzegania przez firmę Facebook zasad Tarczy Prywatności oraz do ich egzekwowania.

Użytkownik ma możliwość rozstrzygania wszelkich sporów z firmą Facebook związanych z certyfikacją za pośrednictwem firmy TRUSTe, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i świadczy usługi alternatywnego rozstrzygania sporów. Z firmą TRUSTe można kontaktować się za pośrednictwem jej witryny

internetowej. W określonych przypadkach Porozumienie w sprawie Tarczy Prywatności daje prawo do powoływania się na wiążące rozstrzygnięcia arbitrażowe w celu rozwiązania sporów, których nie da się rozstrzygnąć innym sposobem, zgodnie z opisem zawartym w  załączniku I do zasad Tarczy Prywatności w każdym z Porozumień. Ponadto w ramach Porozumień w sprawie Tarczy Prywatności Starszy Koordynator Departamentu Stanu USA pełni rolę Rzecznika w celu usprawnienia procedury rozpatrywania wniosków odnoszących się do dostępu do danych przekazywanych (odpowiednio) z UE i Szwajcarii do USA ze względu na kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Google Lcc

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

Dane gromadzone przez narzędzie:

lokalizacja
źródło wizyt
czas spędzony na stronie
ruch na stronie
słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny
przeglądane przez użytkownika strony
zanonimizowany adres IP
dane demograficzne

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników.
Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices
W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

AdForm

Polityka prywatności Adform: https://site.adform.com/privacy-center/overview

Adform zbiera i przechowuje dane dla swoich klientów związane z interakcją użytkowników z reklamami i właściwościami cyfrowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje mobilne:

 • Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia.
 • Informacje o systemie operacyjnym urządzenia.
 • Informacje o identyfikatorach plików cookie i innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia.
 • Adresy IP, z których urządzenie współdziała z witryną klienta lub aplikacją mobilną; Adresy IP mogą być obcięte lub zaszyfrowane w oparciu o lokalne przepisy lub inne wymagania.
 • Informacje o interakcji użytkownika i aktywności na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym czas interakcji lub aktywności, zaangażowane adresy internetowe i wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki.
 • Informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej (miasto, region, kod pocztowy) urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.

Adform może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Chociaż Adform może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane.

AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności adform. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/

Vimeo

Polityka prywatności Vimeo https://vimeo.com/privacy

Serwis gromadzi dane o użytkownikach korzystających z jego usług. Ponadto osoby trzecie mogą gromadzić informacje użytkowniku podczas korzystania z Vimeo. Zebrane informacje mogą obejmować lub odzwierciedlać dane osobowe, które mogą Cię zidentyfikować.

W związku z korzystaniem z serwisu dane użytkownika będą transferowane poza UE, dotyczy to zarówno danych gromadzonych w ramach konta użytkownika, jak zebranych przez cookies i podobne technologie. Podobnie transferowi będą podlegać zachowania, w tym komentarze, polubienia, udostępnienia.

Vimeo przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA, a także USA-Szwajcaria. Vimeo ustanowiło zasady i procedury w celu zapewnienia zgodności z Zasadami Tarczy Prywatności i przeprowadza coroczną ocenę wewnętrzną w celu zapewnienia takiej zgodności.  Aby dowiedzieć się więcej o programie Privacy Shield i przejrzeć certyfikat Vimeo, odwiedź https://www.privacyshield.gov .

W przypadku gdy Vimeo przekazało dane osobowe rezydentów UE, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii stronom trzecim, Vimeo ponosi odpowiedzialność, jeżeli osoby te nie przetwarzają danych osobowych zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności. Nie dzieje się tak w przypadku, gdy Vimeo ustali, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez stronę trzecią.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Vimeo zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych: Privacy@vimeo.com.

Czas przechowywania danych

 • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 • Klientów/kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
 • Kandydatów do pracy:  do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
 • Użytkowników Fanpage oraz kanałów na YouTubie i Vimeo – do czasu usunięcia danych lub konta.
 • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – maksymalnie do 3 miesięcy, chyba że nagranie będzie dowodem w sprawie, wówczas do czasu zakończenia postępowania.

Pliki cookies

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka, Google oraz AdForm, na zasadach i w celach opisanych powyżej.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Odnośniki do innych stron

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Kontakt

Inspektor ochrony danych: iod@emlab.pl

Administrator: MEDIACAP SA, ul. Mangalia 2A 02-758 Warszawa, office@emlab.pl, T: +48 22 463 99 07 | F: +48 22 463 99 08

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!